Mobilya Modelleri ve Fiyatları için Doğru adrestesiniz
Destek Hattı için : 0332 502 00 36

Sıkça Sorulan Sorular

Teslimat kaç günde gerçekleşir?
Ürünleriniz garantili mi?

Evet.

Ziyaretçi Aydınlatma Metni

                 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI UYARINCA

ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

            Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 10. maddesi gereğince yapılmaktadır. Amacımız; kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, işlenme amaçları ve hukuki sebepleri ile hangi amaçlar ile kimlere aktarılabileceği konusunda sizleri bilgilendirmektir.

 1. VERİ SORUMLUSUNUN VE VARSA TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ’ nun 10. maddesi gereğince veri sorumlusu sıfatıyla RABİ MOBİLYA MİMARLIK DIŞ TİC. TRZ. İNŞ. LTD. ŞTİ. “şirket” tarafından kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde ve mevzuat çerçevesinde işlemekteyiz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME  AMACI

İş yerimize gelen ziyaretçilerimizin kişisel verileri 6698 sayılı KVKK’ da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’ nın 5. Ve 6.  Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda toplanabilir, işlenebilir:

 • Ziyaretçinin kabul edilebilmesi maksadıyla görüşmek için geldiği kişi ile iletişimin sağlanması ve bu kişiden teyit alınabilmesi,
 • Şirketimizin fiziksel ve elektronik ortamlardaki güvenlik uygulamaları ile bilgi güvenliği ve gizlilik politika ve standartlarının sağlıklı olarak temini ve denetiminin sağlanması,
 • Doğabilecek uyuşmazlıklarda veya gerçekleşebilecek adli bir vakada yetkili kamu kurum veya kuruluşların taleplerinin karşılanabilmesi,

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE HANGİ AMAÇLA AKTARILACAĞI

Kişisel veriler, yukarıda sayılı olan amaçlar ile sınırlı olmak kaydı ile KVKK md. 8 ve md. 9 kapsamında, RABİ MOBİLYA MİMARLIK DIŞ TİC. TRZ. İNŞ. LTD. ŞTİ. tarafından aşağıda yer alan kişilere aktarılmaktadır.

 • Şirketimizin iştirakleri, bağlı ortaklıkları ve hissedarlarına,
 • Söz konusu kişisel verileriniz ancak hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; Şirketimizin yetkilendirmiş olduğu danışma görevlisi tarafından bilgisayar vasıtasıyla ve/veya manuel olarak ziyaretçi kayıtlarının tutulduğu elektronik ortamda ve kapalı devre kamera sistemleri vasıtasıyla görsel verileri kayıtlarının tutulduğu elektronik ortamda işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, KVKK md. 5’ de belirtilen ve aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir. Kişisel verileriniz;

 

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUNUN  11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar:  Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme, kişisel verilerin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde KVKK’nun 7. Maddesi kapsamında kişisel verilerin silinmesi veya anonim hale getirilmesi (veri üzerindeki kişisel bilgilerinizin silinerek kaydın kişisel veriden bağımsız hale getirilmesi) için talepte bulunma, kişisel verilerin düzeltilmesi veya silinmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde düzeltme veya silme/anonim hale getirme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhte bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, e-posta yoluyla muhasebe@rabimobilya.com.tr mail adresimize veya rabi@hs01.kep.tr KEP adresimize iletebilirsiniz. Nitekim şirketimizin Büyükkayacık Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 414 Nolu Sokak .No:2 Selçuklu/KONYA adresli işyerine de başvurularınızı gönderebileceğiniz gibi www.rabimobilya.com.tr web adresimizde bulunan başvuru formunu doldurarak da taleplerinizi şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Ayrıca kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinize en kısa sürede doğru ve sağlıklı bir biçimde cevap verebilmemiz için, talep ve sorularınızın olabildiğince açık, anlaşılır ve tarih yönünden belirli olarak iletilmesi önerilmektedir.

 

           VERİ SORUMLUSU

 RABİ MOBİLYA MİMARLIK DIŞ TİC. TRZ. İNŞ. LTD. ŞTİ.

Büyükkayacık Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 414 Nolu Sk.No:2

Selçuklu/ KONYA

Tel:0332 502 0036

www.rabimobilya.com.tr

Kamera Kaydı Aydınlatma Metni

   KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI UYARINCA

7/24 KAPALI DEVRE KAMERA KAYDI AYDINLATMA METNİ

            Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 10. maddesi gereğince yapılmaktadır. Amacımız; kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, işlenme amaçları ve hukuki sebepleri ile hangi amaçlar ile kimlere aktarılabileceği konusunda sizleri bilgilendirmektir.

 1. VERİ SORUMLUSUNUN VE VARSA TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ’ nun 10. maddesi gereğince veri sorumlusu sıfatıyla RABİ MOBİLYA MİMARLIK DIŞ TİC. TRZ. İNŞ. LTD. ŞTİ. “şirket” tarafından kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde ve mevzuat çerçevesinde işlemekteyiz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME  AMACI

Şirketimiz içinde ve çevresinde 7/24 kayıt yapan kapalı devre kameralarımız vasıtasıyla toplanan kişisel veriler, 6698 sayılı KVKK’ da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’ nın 5. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda toplanabilir, işlenebilir:

 • İşyerinde can ve mal güvenliğin sağlanması,
 • Bina ve tesislere yapılan giriş ve çıkışların kontrol edilebilmesi,
 • Verimliliğinin arttırılması, tasarrufun sağlanması,
 • Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, ticari, teknik güvenliğinin sağlanması,
 • İş ilişkisinin ispatlanması,
 • İş sağlığı ve güvenliği esaslarının uygulanabilmesi,
 • Kanunlardan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Çalışma koşullarının belirlenmesi,
 • Doğabilecek uyuşmazlıklarda veya gerçekleşebilecek adli bir vakada yetkili kamu kurum veya kuruluşların taleplerinin karşılanabilmesi,

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE HANGİ AMAÇLA AKTARILACAĞI

Kişisel veriler, yukarıda sayılı olan amaçlar ile sınırlı olmak kaydı ile KVKK md. 8 ve md. 9 kapsamında, şirketimiz tarafından aşağıda yer alan kişilere aktarılmaktadır. Görüntülere yalnızca yetkili kişilerin bilgisayarlarından ulaşılabilmektedir.

 • Söz konusu kişisel verileriniz ancak hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; 7/24 kapalı devre kamera kayıt sistemleri vasıtasıyla toplanmakta ve toplanan görsel veriler, kamera kayıtlarının  tutulduğu elektronik ortamda saklanmaktadır.

Kişisel verileriniz, KVKK md. 5’ de belirtilen ve aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmekte ve yukarıda yer alan kişi ve kurumlarla paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz;

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUNUN  11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar:  Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme, kişisel verilerin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde KVKK’nun 7. Maddesi kapsamında kişisel verilerin silinmesi veya anonim hale getirilmesi (veri üzerindeki kişisel bilgilerinizin silinerek kaydın kişisel veriden bağımsız hale getirilmesi) için talepte bulunma, kişisel verilerin düzeltilmesi veya silinmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde düzeltme veya silme/anonim hale getirme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhte bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, e-posta yoluyla muhasebe@rabimobilya.com.tr mail adresimize veya rabi@hs01.kep.tr KEP adresimize iletebilirsiniz. Nitekim şirketimizin Büyükkayacık Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 414 Nolu Sokak .No:2 Selçuklu/KONYA adresli işyerine de başvurularınızı gönderebileceğiniz gibi www.rabimobilya.com.tr web adresimize taleplerinizi iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Ayrıca kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinize en kısa sürede doğru ve sağlıklı bir biçimde cevap verebilmemiz için, talep ve sorularınızın olabildiğince açık, anlaşılır ve tarih yönünden belirli olarak iletilmesi önerilmektedir.

 

 

 

VERİ SORUMLUSU

RABİ MOBİLYA MİMARLIK DIŞ TİC. TRZ. İNŞ. LTD. ŞTİ.

Büyükkayacık Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 414 Nolu Sk.No:2

Selçuklu/ KONYA 

Tel:0332 502 0036

www.rabimobilya.com.tr

Çağrı Merkezi Ses Kaydı Aydınlatma Metni

   KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI UYARINCA

ÇAĞRI MERKEZİ SES KAYDI AYDINLATMA METNİ

            Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 10. maddesi gereğince yapılmaktadır. Amacımız; kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, işlenme amaçları ve hukuki sebepleri ile hangi amaçlar ile kimlere aktarılabileceği konusunda sizleri bilgilendirmektir.

 1. VERİ SORUMLUSUNUN VE VARSA TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ’ nun 10. maddesi gereğince veri sorumlusu sıfatıyla RABİ MOBİLYA MİMARLIK DIŞ TİC. TRZ. İNŞ. LTD. ŞTİ. “şirket” tarafından kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde ve mevzuat çerçevesinde işlemekteyiz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME  AMACI

Şirketimizin çağrı merkezine yapmış olduğunuz aramalar neticesinde müşteri temsilcimiz ile yapmış olduğunuz görüşmeleriniz, ad ve soyad bilginiz, iletişim bilginiz ve ses kaydınız   6698 sayılı KVKK’ da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’ nın 5. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda toplanabilir, işlenebilir:

 • Arayan kişiye doğru hitap edilebilmesi,
 • İleride doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması
 • Hukuki ve ticari güvenliğin temini,
 • Talep, öneri, memnuniyet, şikayet, itiraz gibi bildirimlerin kayıt altına alınarak incelenmesi ve gerektiğinde yanıtlanması,
 • İş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası, 
 • Muhaberat faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Kanuni hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 
 • Hizmet kalitesinin ve sürekliliğinin sağlanabilmesi ile işlem güvenliği,
 • Doğabilecek uyuşmazlıklarda veya gerçekleşebilecek adli bir vakada yetkili kamu kurum veya kuruluşların taleplerinin karşılanabilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE HANGİ AMAÇLA AKTARILACAĞI

Kişisel veriler, yukarıda sayılı olan amaçlar ile sınırlı olmak kaydı ile KVKK md. 8 ve md. 9 kapsamında, şirketimiz tarafından aşağıda yer alan kişilere aktarılmaktadır. Görüntülere yalnızca yetkili kişilerin bilgisayarlarından ulaşılabilmektedir.

 • Söz konusu kişisel verileriniz ancak hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; santral sistemi vasıtasıyla sözlü olarak ses kaydı yoluyla toplanmakta ve saklanmaktadır.

Kişisel verileriniz, KVKK md. 5’ de belirtilen ve aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmekte ve yukarıda yer alan kişi ve kurumlarla paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz;

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUNUN  11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar:  Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme, kişisel verilerin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde KVKK’nun 7. Maddesi kapsamında kişisel verilerin silinmesi veya anonim hale getirilmesi (veri üzerindeki kişisel bilgilerinizin silinerek kaydın kişisel veriden bağımsız hale getirilmesi) için talepte bulunma, kişisel verilerin düzeltilmesi veya silinmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde düzeltme veya silme/anonim hale getirme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhte bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, e-posta yoluyla muhasebe@rabimobilya.com.tr mail adresimize veya rabi@hs01.kep.tr KEP adresimize iletebilirsiniz. Nitekim şirketimizin Büyükkayacık Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 414 Nolu Sokak .No:2 Selçuklu/KONYA adresli işyerine de başvurularınızı gönderebileceğiniz gibi www.rabimobilya.com.tr web adresimizde başvuru formunu doldurarak da taleplerinizi şirkete iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Ayrıca kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinize en kısa sürede doğru ve sağlıklı bir biçimde cevap verebilmemiz için, talep ve sorularınızın olabildiğince açık, anlaşılır ve tarih yönünden belirli olarak iletilmesi önerilmektedir.

 

 

 

VERİ SORUMLUSU

RABİ MOBİLYA MİMARLIK DIŞ TİC. TRZ. İNŞ. LTD. ŞTİ.

Büyükkayacık Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 414 Nolu Sk.No:2

Selçuklu/ KONYA

Tel:0332 502 0036

www.rabimobilya.com.tr

HESABIM
GİRİŞ YAP

Hemen giriş yap alışverişe devam et!

VEYA
E-bülten Aboneliği

E-bülten Aboneliği

Alışveriş Sepetim

ShopPHP | v5